شیمیدانان جوان

وبلاگ شیمیدانان جوان دانشگاه پیام نور

تست معدنی


 

1-كداميك از فلزات قليايي پرتوزا مي‌باشد.

الف)ليتيم               ب)روپيديم                ج)فرانسيم                 د)سزيم

 

 

2-اندازه اتم‌هاي فلزات قليايي در هر دوره از همه.............. و انرژي يونش آنها در هر دوره از همه........... است.

الف)بيشتر-بيشتر              ب)بيشتر- كمتر           ج)كمتر- بيشتر            د)كمتر- كمتر

 

3-در بين عناصر قليايي كدام عنصر داراي كمترين انرژي يونش است.

الف)ليتيم               ب)روپيديم                ج)فزانسيم                 د)سزيم

 

4-كدام گزينه در رابطه با واكنش‌هاي فلزات قليايي نادرست است.

الف)شدت واكنش فلز قليايي با آب با افزايش اندازه اتم كاهش مي‌يابد.

ب)فلز قليايي به طور مستقيم با اكسيژن ، نيتروژن و گوگرد وارد واكنش مي‌شود.

ج)در نتيجه واكنش فلز قليايي با آب، گاز هيدروژن و محلول قليايي هيدروكسيد فلز توليد مي شود.

د)از واكنش مستقيم پتاسيم با اكسيژن، پتاسيم سوپراكسيد تشكيل مي ‌شود.

 

 

5-در هالوژن بر هم كنش بين مولكول‌ها از كدام نوع است.

الف)هيدروژني                  ب)فلزي                     ج)واندروالسي            د)كوالانسي

 

6-كدام اسيد از همه ضعيف‌تر است.

الف)HI                           ب)HBr               ج)HCl                             د)HF

 

7-كدام يك از تركيبات زير جهت سوخت موشك براي پرتاب فضاپيما استفاده مي‌شود.

الف)سديم هيپوكلريت         ب)آمونيوم پركلرات        ج)پتاسيم كلرات          د)كلرو اسيد

 

8-در گروه فلزات قليايي، كدام گزيه از بالا به پايين افزايش نشان مي‌دهد.

الف)انرژي يونش              ب)دماي جوش           ج)شعاع اتمي             د)دماي ذوب

 

9-رسانايي الكتريكي كداميك با افزايش دما، افزايش مي‌يابد.

الف)فلزات واسطه            ب)فلزات قليايي       ج)نيم رساناها             د)موارد الف وب

 

10-در ارتباط با ساختار فلزات كدام گزينه نادرست است.

الف) در يك فلز هرچه تعداد الكترونهاي شركت كننده در پيوند فلزي بيشتر باشد آن فلز چگال‌تر است.

ب)در گاليم نيروهاي پيوند فلزي حاكم بين اتم‌ها فلز در حالت مايع بسيار ضعيف است.

ج)در فلزات واسطه معمولاً الكترون‌هاي تراز d در پيوند فلزي شركت مي‌كنند.

د)نيروي جاذبه الكتروستانيك بين يونهاي فلزي مثبت و الكترون‌هاي غير مستقر، همان پيوند فلزي است

+ نوشته شده در  جمعه سوم خرداد ۱۳۸۷ساعت 11:3  توسط هادی طاهری  | 

تنظيم بترتيب ساختار کريستالي

 

تنظيم بترتيب ساختار کريستالي


مکعب


Name Sym #
فلوئور F 9
اکسيژن O 8

مکعبي مرکز پر


Name Sym #
باريم Ba 56
سزيم Cs 55
کروم Cr 24
اورپيم Eu 63
فرانسيم Fr 87
آهن Fe 26
ليتيم Li 3
منگنز Mn 25
موليبدن Mo 42
نيوبيم Nb 41
پتاسيم K 19
راديم Ra 88
روبيديم Rb 37
سديم Na 11
تانتال Ta 73
تنگستن W 74
واناديم V 23

مکعبي با وجوه مرکز پر


Name Sym #
اکتينيم Ac 89
آلومينيم Al 13
آرگون Ar 18
کلسيم Ca 20
سريم Ce 58
مس Cu 29
اينشتينيم Es 99
ژرمانيم Ge 32
طلا Au 79
ايريديم Ir 77
کريپتون Kr 36
سرب Pb 82
نئون Ne 10
نيکل Ni 28
پالاديم Pd 46
پلاتين Pt 78
رادون Rn 86
روديم Rh 45
سيليسيم Si 14
نقره Ag 47
استرانسيم Sr 38
توريم Th 90
زنون Xe 54
ايتربيم Yb 70

هگزاگونال


Name Sym #
امريسيم Am 95
برکليم Bk 97
بريليم Be 4
کادميم Cd 48
کاليفورنيم Cf 98
کربن C 6
کبالت Co 27
کوريم Cm 96
ديسپروسيم Dy 66
اربيم Er 68
گادولينيم Gd 64
هافنيم Hf 72
هليم He 2
هولميم Ho 67
هيدروژن H 1
لانتان La 57
لوتسيم Lu 71
منيزيم Mg 12
نئوديميم Nd 60
نيتروژن N 7
اسميم Os 76
پرازئوديميم Pr 59
پرومتيم Pm 61
رنيم Re 75
روتنيم Ru 44
اسکانديم Sc 21
سلنيم Se 34
تکنسيم Tc 43
تلوريم Te 52
تربيم Tb 65
تاليم Tl 81
توليم Tm 69
تيتانيم Ti 22
ايتريم Y 39
روي Zn 30
زيرکونيم Zr 40

منوکلينيک


Name Sym #
فسفر P 15
پلوتونيم Pu 94
پلونيم Po 84

اورتورومبيک


Name Sym #
برم Br 35
کلر Cl 17
گاليم Ga 31
يد I 53
نپتونيم Np 93
پروتاکتينيم Pa 91
گوگرد S 16
اورانيم U 92

رومبوهدرال


Name Sym #
آنتيموان Sb 51
آرسنيک As 33
بيسموت Bi 83
بور B 5
جيوه Hg 80
ساماريم Sm 62

تتراگونال


Name Sym #
اينديم In 49
قلع Sn 50
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 7:7  توسط هادی طاهری  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 21:25  توسط هادی طاهری  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 21:17  توسط هادی طاهری  | 

شاخه های اصلی و زیر شاخه ها

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 21:15  توسط هادی طاهری  |